ระเบียบ

การให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศ

การให้บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ

-ยืมทรัพยากรสารสนเทศได้ครั้งละไม่เกิน 7 เล่ม

-หนังสือทั่วไป ยืมได้ครั้งละ 2 สัปดาห์

-วารสาร ยืมได้ครั้งละ 1 สัปดาห์

-หนังสือใหม่และหนังสือแนะนำ ยืมได้ครั้งละ 1 สัปดาห์

-การต่ออายุการยืมทรัพยากรสารสนเทศต่อได้ไม่เกิน 1 ครั้ง

-การคืนทรัพยากรสารสนเทศเกินกำหนด ต้องชำระค่าปรับใน อัตรา 1 บาท ต่อหนึ่งเล่ม ต่อหนึ่งวัน

ห้องสมุดสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
60 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 0080-8 ต่อ 341, 404
โทรสาร : 0 2531 0085
E-mail : library.pmnidat@gmail.com