วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

Responsive image
23,462

ประเภททรัพยากรสารสนเทศ (Type of Information Resource) : Journal

สถานที่จัดเก็บ (Collection) : Journal

เลขเรียกหนังสือ (Call No.) : วารสาร - 2564

ผู้แต่ง (Author) : สมาคมพยาบาลจิตเวชแหก่งประเทศไทย

ปีที่พิมพ์ (Date of Publication) : ปีที่ 35 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

สื่อ : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH/issue/view/17293/4392

รายการตัวเล่ม

จำนวนทั้งหมด {{copies.metadata.total | number}} รายการ
รหัสบาร์โค้ด สำเนาเล่มที่ สาขา สถานะภาพ (Status)
{{copy.barcode_nmbr}} {{copy.copyid}} {{copy.branch_name}} {{copy.status_name}}
-ไม่มีรายการตัวเล่ม-

 
  {{copies.metadata.all_page| number}}  

ห้องสมุดสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
60 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : 0 2531 0080-8 ต่อ 341, 404
โทรสาร : 0 2531 0085
E-mail : library.pmnidat@gmail.com